lunes, 22 de mayo de 2017

Zouke, Anagnostikon: 32. Κίμων ὁ Ἀθηναῖος

   Κίμων ἐπι-φανοῦς (· ἐνδόξου) πατρὸς ἦν· υἱὸς γὰρ τοῦ εὐκλεοῦς (· ἐνδόξου) στρατηγοῦ Μιλτιάδου ἦν. 

   Οὐ μόνον δὲ ἐπιφανῶν καὶ εὐγενῶν γονέων ἦν, ἀλλὰ καὶ αὐτός ἐπιεικὴς (· ἀγαπητός) τῷ δήμῳ ἦν. Οὗτος τοῖς Ἀθηναίοις συνεβούλευσε τριήρεις κατασκευάσαι· τριήρων γὰρ ἔνδειαν (cfr lat. egestas) εἶχον. Αὐτῷ δ’ ὄντι εὐγενεῖ καὶ ἐπιεικεῖ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι εὐμενεῖς (εὐμενής· ἵλεως) ἦσαν.
Resultado de imagen de trirreme
τριήρης:  πλοῖον πολεμικὸν


   Τὰ Κίμωνος ἔργα ἐν τῷ πρὸς Πέρσας πολέμῳ περὶ-φανῆ καὶ εὐκλεᾶ ἦν· στρατεύσας γὰρ ἐπὶ βασιλέα μετὰ νίκας πολλὰς τὴν εὐκλεᾶ Κιμώνειον εἰρήνην συνάπτει. ᾽Εκ τῆς στρατηγίας Κίμων δαψιλῆ τὰ ἀγαθὰ (· πολλὰ χρήματα) ἔχων ἀνήλισκεν (ἀναλίσκω· ἀργύριον ἀποδίδωμι) εἰς τοὺς πολίτας· οἱ ἀγροὶ γὰρ αὐτοῦ πλήρεις ὀπωρῶν καὶ εὐώδων ἀνθέων ἦσαν. Τούτων τοὺς φραγμοὺς κατέλυσεν, ὥστε οἱ πολῖται ἐλάμβανον ἄνθη καὶ ὀπώρας. Τοῖς δ’ ἐνδεέσι (ἐνδεής· ἄνευ τινός) τῶν πολιτῶν εἶχε τράπεζαν πλήρη πολυτελῶν (πολυτελής: caro ↔ εὐτελής: barato) ἐδεσμάτων (ἔδεσμα < ἔδω).
ὁ φραγμός


   Αὐτῷ δ’ εἰς τὴν ἀγορὰν πορευομένῳ δύο νεανίσκοι συνείποντο ἀμπεχόμενοι (ἀμπέχομαι : ἐνδύω lat. induo) καλῶς. Οὗτοι πρὸς τοὺς πένητας διημείβοντο (· ἀνταλλάσσω) τὰ ἱμάτια.

lunes, 15 de mayo de 2017

Zouke, Anagnostikon: 31. Οἱ Σπαρτιᾶται. Β΄. Ἀγωγὴ τῶν νέων ἐν Σπάρτη.

    Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαίδευον οὐδ’ ἔτρεφον τοὺς παῖδας, ὡς ἐβούλοντο. Ἀπὸ τοῦ ἑβδόμου ἔτους κατὰ τοὺς Λυκούργου νόμους ἡ πόλις παρελάμβανε τὰ τέκνα τῶν Σπαρτιατῶν καὶ κατελόχιζεν (καταλοχίζω: διαμοιράομαι) αὐτὰ εἰς ἀγέλας.
Resultado de imagen de rebaño de caballos
ἡ τῶν ἵππων ἀγέλη

῎Εταττε δ’ αὐτοῖς ἄρχοντα τὸν διαφέροντα (‘que se distingue’) τῇ φρονήσει καὶ τὸν θυμοειδῆ (‘de carácter resuelto’) ἐν τῇ μάχῃ. Πρὸς τοῦτον οἱ νέοι ἀπέβλεπον (lat. respicio) ἀεὶ καὶ προθύμως ἔπραττον τὰ ὑπ’ αὐτοῦ [sc. τοῦ ἄρχοντος] παραγγελλόμενα ('órdenes'). Οἱ δὲ πρεσβύτεροι τοῖς παιδίοις παίζουσιν ἐπέβλεπον (lat. inspicio). Γράμματα δ’ ὀλίγα ἐδίδασκον τοὺς νέους, ὅσα ἡ χρεία (: ἀνάγκη ) ἐπέβαλλεν αὐτοῖς· ἡ δ’ ἄλλη παιδεία ἐγίγνετο πρὸς τὸ ἄρχεσθαι (: ὑπακούειν) καλῶς.

Resultado de imagen de solón
ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσῃ*.  Σόλων


* Quien ha aprendido a obedecer, sabrá mandar.lunes, 8 de mayo de 2017

Zouke, Anagnostikon: 31. Οἱ Σπαρτιᾶται. Α'. Σπαρτιατῶν ἀνατροφὴ
Imagen relacionada
Jóvenes espartanos, de Edgar Degas- National Gallery de Londres
Οἱ Σπαρτιᾶται παῖδες ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας ἐπαιδεύοντο, ὥστε σώφρονες εἶναι. Ἀπὸ τοῦ ἑβδόμου ἔτους οἱ ἄρρενες (ἄρρην· ὁ ἀνὴρ ἄρρην, ἡ δὲ γυνὴ θήλεια) ἐν κοινοῖς συσσιτίοις ἐσιτίζοντο (< σῖτον) καὶ ἐτρέφοντο συνήθως μέλανι ζωμῷ. ῾Ο δὲ μέλας ζωμὸς μελαίνης χρόας (χρόα : χρῶμα) ἦν παρασκευαζόμενος ἐκ χοιρείου κρέως καὶ αἵματος.
Καθ’ ἡμέραν δ’ ἐν ὑπαίθρῳ (lat. sub dio) γυμναζόμενοι ὑπὸ τῶν γυμναστῶν τῷ μὲν σώματι ἐρρωμένοι (ἐρρωμένος : ῥωμαλέος : lat. robustus ↔ ἄρρωστος : infirmus) ἐγίγνοντο, τῇ δὲ ψυχῇ μεγαλόφρονες. Εἰθίζοντο (< ἐθίζω < ἔθος) δ’ ὑπὸ τῶν ὁμ-ηλίκων καὶ εἰς τὸ κλέπτειν. Τοῖς συλλαμβανομένοις δ’ ὅμως ὡς ἄφροσι (ἄφρων : ἀνόητος) ποινὴ ἐπεβάλλετο (lat. poena imponitur)· οὕτω δ’ ἐπιστήμονες (ἐπιστήμων : γνωστῆς) τῶν πολεμικῶν ἐγίγνοντο. Τοῖς δὲ πατρίοις νόμοις ἐπείθοντο (πείθομαί τινι = ὑπακούω τινός : lat. oboedio) καὶ μνήμονες ἦσαν (μνήμων εἰμί : ἐνθυμέομαι) τῶν Λυκούργου θεσμίων (τὰ θέσμια: οἱ νόμοι)· οἱ δ’ ἐπιλανθανόμενοι (ἐπιλανθάνομαί τινος ↔ ἀναμιμνῄσκομαι) τούτων ἐκολάζοντο ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. Ὁμοίως τοῖς νέοις καὶ αἱ παρθένοι ἐγυμνάζοντο.

᾽Επὶ τούτοις πᾶσιν οἱ Σπαρτιᾶται ἐσεμνύνοντο (σεμνύνομαι ἐπί τινι: ‘gloriarse de algo’) καὶ μάκαρας καὶ εὐδαίμονας ἑαυτούς ἐλογίζοντο. Πάντας τοὺς νέους τέκνα τῆς αὐτῆς πατρίδος ἐνόμιζον. Οἱ δ’ εἵλωτες (cast. ilota) ἐν Λακεδαίμονι τοὺς ἀγροὺς τῶν Σπαρτιατῶν εἰργάζοντο καὶ ὑπέμενον πολλὰ δεινά. Διὸ τάλανες καὶ κακοδαίμονες ἦσαν.

lunes, 1 de mayo de 2017

Zouke, Anagnostikon: 30. Πᾶν μέτρον ἄριστον


῎Εστι παροιμία. ῎Εστε ἐγκρατεῖς καὶ μηδὲν ἄγαν πράττετε· ἡ γὰρ ὑπερβολὴ ('exceso') τοῖς ἀνθρώποις ἀεὶ λύπην παρέχει. Τὴν μετρίαν δίαιταν (cfr. cast. dieta) διώξατε. ἡ γὰρ ἀκολασία (↔ σοφροσύνη) ταύτης πολλών κακῶν αἰτία ἐστίν.

Resultado de imagen de μέτρον ἄριστον.

Ἄγε δή, ὦ φίλε, κάτεχε (‘domina’) πεῖναν καὶ δίψαν καὶ φεῦγε τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας· πολλοὶ γὰρ ἐν μεσταῖς τραπέζαις διεφθείρουσι δίψαν ἐσθλῶν (: λαμπρῶν, ἐνδοξῶν) ἔργων. Εἰ δὲ δόξαν καὶ τιμὴν διώκεις, ἡ τόλμα (cfr lat. audacia -in malam partem-) μὴ ἀρχέτω (< ἄρχω) σωφροσύνης. Θαύμασον δὲ καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας· λέγουσι γὰρ ταύτην ῥίζαν τῶν ἀδικιῶν εἶναι. Γυμνάσατε τό τε σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐπ’ ἀρετὴν καὶ ἀπο-βλέψατε πρὸς τοὺς ἐν μετρίᾳ διαίτῃ διάγοντας (διάγω· τὸν βίον διάγω, ζῶ). Μάλιστα δὲ οἱ λόγοι μέτρον ἐχόντων καὶ φευγόντων τὴν ὑπερβολήν· ἡ γὰρ τῆς γλώττης ἀκολασία πολλοῖς λύπην καὶ αἰσχύνην (: αἰσχρὸν πρᾶγμα) φέρει. ῎Ισθι οὖν φιλ-αλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ λέγε, ἀλλὰ καλά· οὐ γὰρ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ’ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ. Ὀρθῶς δ’ ἔτι καὶ νῦν ἔχει ὁ λόγος· « ῾Η γλῶττα πολλῶν ἐστι κακῶν αἰτία».

lunes, 24 de abril de 2017

Zouke, Anagnostikon: 29. ῾Ερμῆς


῾Ερμῆς ἐν σπαργάνοις (σπάργανον: lat. fascia, qua infans involvitur) ἔτι ὢν εἰς Πιερίαν παραγίγνεται κλέψων τὰς βοσκούσας (< βόσκω) ἐνταῦθα βοῦς τοῦ Ἀπόλλωνος. Κομίσας δ’ αὐτὰς εἰς τὴν πόρρω εὑρισκομένην Πύλον ἐν σπηλαίῳ (cfr. ‘espeleología’) ἀπέκρυψεν. ᾽Εκεῖθεν (: ἀπ’ ἐκείνου τοῦ τόπου) εἰς Κυλλήνην ᾤχετο (< οἴχομαι), ἔνθα εὑρίσκει πρὸ ἄντρου (ἄντρον: σπήλαιον) χελώνην νεμομένην (< νέμω: βόσκω). ᾽Εθέλων δὲ κατασκευάσαι λύραν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος τὴν χελώνην κύτους (: caparazón’) ἐφόνευσε αὐτήν.

Ἀπόλλων δ’ εἰς Κυλλήνην ἔρχεται καὶ τοὺς ἐνταῦθα διαμένοντας ἀνακρίνων (: ἐρωτῶν) πυνθάνεται (: αἰτεῖ), εἰ τὸν κλέψαντα τὰς βοῦς γιγνώσκουσιν, ἐπαγγελλόμενος (: ὑπισχνούμενος) τῷ μηνύσοντι (μηνύω τινά:
‘indicar’, ‘revelar’; ‘acusar’) τὰς βοῦς χάριν ἕξειν. Οὗτοι δὲ λέγουσιν ὡς οὐκ ἐγίγνωσκον τὸν ἡρπακότα (< ἁρπάζω) ταύτας. Ἀπόλλων δὲ μανθάνει τὸν κεκλοφότα ἐκ τῆς μαντικῆς. Εὐθὺς δὲ πρὸς τὴν Μαῖαν μητέρα οὖσαν τοῦ ῾Ερμοῦ παραγίγνεται καὶ τὸν παῖδα μηνύει. ῾Η δὲ δεικνύει τοῦτον ἐν σπαργάνοις ὄντα.

Ἀπόλλων δ’ ὅμως οὐ πιστεύσας τῇ μητρὶ ἐκόμισε τὸν παῖδα εἰς τοὺς θεούς. ᾽Επεὶ δὲ οἱ θεοὶ ἐκέλευσαν
[αὐτὸν], ἔλεγε τῷ ὄντι κεκλοφέναι τὰς βοῦς καὶ κεκρυφέναι ταύτας ἐν σπηλαίῳ. ῎Ερχεται οὖν Ἀπόλλων εἰς Κυλλήνην καὶ εὑρίσκει τὰς βοῦς. Ἀκούσας δὲ ἐνταῦθα τῆς λύρας χαρίζεται (: δωρεὰν δίδωσιν) αὐτῷ τὰς βοῦς καὶ διδάσκει [αὐτὸν] τὴν μαντικήν. Ζεὺς δὲ τὸν ῾Ερμῆν κήρυκα τῶν ὑποχθονίων (: οἱ κάτω) θεῶν ἀναγορεύει.

Resultado de imagen de hermes y la lira